Dự án nhà ở xã hội được mong chờ tại Bình Thuận

Theo chủ trương "Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025" và theo Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 01/04/2011 của…

Chức năng bình luận bị tắt ở Dự án nhà ở xã hội được mong chờ tại Bình Thuận